جدول زمان بندی ارائه ها

زمان ارایه محور ارایه دهنده عنوان مقاله 10-10.15 محیط زیست مهدی بروغنی شناسایی کانون های برداشت گرد و غبار در خراسان جنوبی 10.15-10.30 محیط زیست حانیه معیریان نقش مدیریت پسماند ها و تاثیرآن درحفظ چشم انداز های روستایی مطالعه موردی: ابرده علیا، زشک، کنگ ادامه مطلب