• مهندس محسن صابری – دبیر کمیته فناوری
  • مهندس حسن زعفرانی
  • مهندس پوریا صادقی
  • مهندس ناصر شرافتی نیا
  • مهندس فاطمه سادات کریمی