دبیر علمی همایش: دکتر سعید حسین آبادی

کمیته علمی جغرافیا

 • دکتر مجتبی یمانی استاد دانشگاه تهران
 • دکتر ابوالقاسم امیر احمدی استاد دانشگاه حکیم سبزواری
 • دکتر شهرام بهرامی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر محمد علی زنگنه اسدی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
 • دکترعبدالمجیداحمدی عضو هیئت علمی دانشگاه بزرگمهرقائنات
 • دکتر احمد اسدی عضو هیئت علمی دانشگاه بزرگمهر قائنات
 • دکتر محمد شریفی کیا عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر علی احمد ابادی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران
 • دکتر محمد دارند عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
 • دکتر حمدالله سجاسی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی
 • دکتر مرتضی اسمعیل نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
 • دکتر سیاوش شایان عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر مفید شاطری عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
 • دکتر جواد میکانیکی عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
 • دکتر هیمن شهابی عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
 • دکتر امان الله فتح نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • دکتر محمد سلمانی مقدم عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
 • دکتر مهدی زنگنه عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
 • خانم دکتر  طاهره صادقلو عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
 • خانم دکتر  هایده آراء عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
 • دکتر سید محمد حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه سید جمال الدین اسدابادی
 • دکتر سید حجت موسوی  عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان
 • دکتر محمد رضا رضائی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
 • دکتر مصطفی خبازی عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • دکتر علی اکبر تقی پورعضو هیات علمی دانشگاه دامغان
 • دکتر اسماعیل نجفی عضو هیات علمی دانشگاه دامغان

کمیته علمی محیط زیست

 • دکتر محمد رضا رضائی عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند
 • دکتر محمد حسین صیادی عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند
 • دکتر سیدسعیدرضا احمدی زاده عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
 • دکتر ملیحه آشنا دکتری اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست عضو هیات علمی دانشگاه بزرگمهر قاینات
 • دکتر علیرضا پورخباز عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند
 • دکتر محمود حاجیانی عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند
 • محمدرضا بسملی کارشناس ارشد اداره حفاظت محیط زیست قائن
 • دکتر مختار انصاری- عضو هیات علمی عمران -دانشگاه بزرگمهر
 • مهندس علی رضوانی – عضو هیات علمی عمران(گرایش محیط زیست)- دانشگاه بزرگمهر.
 • مهندس حامد شکیب- کارشناس ارشد عمران(گرایش آب)- دانشگاه بزرگمهر
 • خانم دکتر مرضیه مکرم عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 • دکتر حسن ملوندی عضو هیات علمی محیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری
 • دکتر مهدی بروغنی استادیار آبخیزداری -دانشگاه حکیم سبزواری
 • دکتر علیرضا شهبازی عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
 • دکتر یونس غلامی عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان
 • دکتر آوا حیدری، عضو هیات علمی گروه آلودگی محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
 • دکتر مهدی زارعی- استادیار بیابانزدایی- دانشگاه حکیم سبزواری

کمیته علمی گردشگری

 • دکتر مهدی مودودی عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه بزرگمهر قائنات
 • دکتر هاجر مزیدی ، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر زهرا تقی زاده دانش آموخته دکترای دانشگاه یزد
 • دکتر طه ربانی دانش آموخته دکترای دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر دانا رحیمی دانش آموخته دکترای دانشگاه اصفهان
 • دکتر محمد احمدی، دانش آموخته دکترای دانشگاه تربیت مدرس
 • سجاد فردوسی دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی
 • دکتر محمد یاپنگ غراوی دانش آموخته دکترای دانشگاه تبریز
 • دکتر جمشید جلیلوند – دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان

کمیته علمی امنیت

 • دکتر سید عباس احمدی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
 • دکتر محمد اسکندری ثانی عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
 • دکتر علی حنفی عضو هیات علمی دانشگاه امام علی تهران
 • دکتر حسین قدرتی عضو هیات علمی جامعه شناسی مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری
 • دکتر  حسین مختاری عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
 • دکتر هدایت محمودی دانش آموخته دکترای تاریخ ایران دوره اسلامی
 • دکتر فرهاد حسینی دانش آموخته دکترای مدیریت استراتژیک تربیت مدرس
 • دکتر مصطفی محمودی دکترای جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز