• دکتر محمدحسین شفیعی میم (رئیس دانشگاه بزرگمهر قائنات)
  • دکتر میثم کهن ترابی (معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه بزرگمهر قائنات)
  • دکتر نعمت اله کدخدا (معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه بزرگمهر قائنات)
  • دکتر عبدالمجید احمدی (مدیر گروه جغرافیا دانشگاه بزرگمهر قائنات)
  • دکتر سعید حسین آبادی ( عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه بزرگمهر قائنات )
  • دکتر مهدی بقراطی (عضو هیات علمی دانشگاه بزرگمهر قائنات)
  • دکتر مهدی مودودی ارخودی (عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه بزرگمهر قائنات)
  • مهندس محسن صابری (مسئول فناوری اطلاعات دانشگاه بزرگمهر قائنات)
  • محمدرضا پورحاتم (مدیر حراست دانشگاه بزرگمهر قائنات)
  • حسن زعفرانی (مسئول سایت و کارشناس فنی همایش)
  • محمد هادی قاسمی (مسئول روابط عمومی)