• دکتر مهدی بقراطی – دبیر اجرایی همایش
  • اسدالله رمضانی دبیر جغرافیای شهرستان قاین