کنشگر وفعال درحوزه محیط زیست وعضوهیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلهاومراتع کشور