• برگزاری همایش توسط دانشگاه دولتی
  • دارا بودن مجوز ISC
  • ادواری بودن همایش
  • حضور و تعامل سازنده اساتید دانشگاه های سراسر کشور
  • چاپ مقالات پذیرفته شده در مجموعه چکیده مقالات همایش و همچنین درج کامل مقالات در لوح فشرده همایش
  • امکان ارسال گواهی پذیرش مقاله پیش از برگزاری همایش
  • برگزاری همایش به دو صورت حضوری و غیرحضوری
  • امکان ارسال پستی بسته همایش به آدرس شرکت کنندگان
  • پوشش خبری کامل همایش توسط پایگاه های معتبر خبری
  • ارائه گواهینامه حضور برای شرکت کنندگانی که مقاله ندارند
  • برگزاری پنل های تخصصی و کارگاه های آموزشی