1. یافته های  تحقیقاتی علوم جغرافیایی در حوزه های مختلف (برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی روستایی، گردشگری، ژئومورفولوژی، اقلیم شناسی، سنجش از دور ، سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و….)
  2. گردشگری، چالشها و  راهکارهای توسعه آن
  3. محیط زیست انسانی و طبیعی(مسائل، چالشها و راهکارها)
  4. مطالعات مربوط به امنیت
  5. رابطه محیط زیست، امنیت و گردشگری با تاکید بر نگرش جغرافیایی