• استاد و مدیر گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس.
  • استاد نمونه دانشگاههای کشور.
  • پژوهشگر برگزیده حوزه علوم انسانی و اجتماعی در کشور.
  • استاد سرآمد آموزشی دانشگاههای کشور.
  • عضو کارگروه برنامه ریزی و گسترش علوم جغرافیایی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.