عضوهیئت علمی دانشگاه فردوسی و فعال در حوزه گردشگری واکوتوریسم