این همایش رویدادی ملی است که در راستای توسعه علمی و فرهنگی اجتماعی شهرستان قائنات و دانشگاه بزرگمهر طراحی شده است که اولین دوره آن با موفقیت در دی ماه 1395 برگزار شد.