جدول زمان بندی ارائه ها

زمان ارایهمحورارایه دهندهعنوان مقاله
10-10.15محیط زیستمهدی بروغنیشناسایی کانون های برداشت گرد و غبار در خراسان جنوبی
10.15-10.30محیط زیستحانیه معیریاننقش مدیریت پسماند ها و تاثیرآن درحفظ چشم انداز های روستایی مطالعه موردی: ابرده علیا، زشک، کنگ
10.30-10.45محیط زیستملیحه آشنابررسی نقش جمعیت و فعالیت اقتصادی بر آلودگی هوا: مطالعه موردی شهرستان مشهد
۱۱- ۱۰.۴۵محیط زیستابراهیم اکبریشناسایی عرصه های مستعد دفن پسماند با استفاده از تحلیل های مکانیGIS و مدل ANPمطالعه موردی شهرستان قائن
۱۱.۱۵ -۱۱محیط زیستسجاد شمشیریباز طراحی نقشه باغ ‌خلعت‌پوشان تبریز براساس تطبیق متون نوشتاری و منابع تصویری
       
10-10.15جغرافیاطیبه خانیشناسایی راهکارهای بهبود بنیه اقتصادی ساکنان روستایی باتکیه بر اشتراکات فرهنگی به روش تحلیل کیفی(مطالعه موردی: روستاهای دهستان چهار دِه سنخواست)
10.15-10.30جغرافیافاطمه سبک خیزکاربرد غارها در تعیین اقلیم گذشته (کواترنر پایانی) با استفاده از شواهد ژئومورفولوژیکی، مطالعه موردی: غارهای (چال نخجیر، خاصه تراش و پریچی)
10.30-10.45جغرافیافاطمه احمدیتحلیل فضایی مخاطرات طبیعی با تأکید بر خشک‌سالی (مطالعه موردی  : سکونتگاه‌های روستایی، شهرستان رزن، استان همدان)
۱۱- ۱۰.۴۵جغرافیافاطمه قاسمیپایابی کسب و کار خانگی در شهرستان درمیان
۱۱.۱۵ -۱۱جغرافیاالهام شایقمدلسازی پدیده فرونشست در مناطق خشک
      
10-10.15امنیتمحمدرضا بخشیارزیابی سطح رضایتمندی از فعالیت‌های بسیج سازندگی در مناطق روستایی مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی
10.15-10.30امنیتمرتضی ذوافقاریبررسی نقش آموزش های رسمی در حفاظت از منابع آب (نمونه موردمطالعه منطقه یک شهرتهران)
10.30-10.45امنیتکمال رنجبری پیامدهای سیاسی اجتماعی پدیده کولبری در نواحی مرزی غرب کشور
۱۱- ۱۰.۴۵امنیتابراهیمی کریمیبررسی نقش پدافند غیر عامل بر احساس امنیت اجتماعی جوانان با تاکید بر مشارکت اجتماعی
۱۱.۱۵ -۱۱امنیتمختار انصاریارزیابی و تقویت ساختمان های با مصالح بنایی (مطالعه موردی زلزله 1376 قاین)
       
10-10.15گردشگریطاهره شرقیپیش‎ران‎های موثر تحقق گردشگری قنات از دیدگاه کشاورزان ( مطالعه موردی: شهرستان تفت)
10.15-10.30گردشگریعبدالحسین دانشوری نسبنقش گردشگری روستایی در اشتغال زایی و درآمد ملی
10.30-10.45گردشگریاسکندری ثانیجهانی شدن و کسب و کارهای محلی بیرجند
۱۱- ۱۰.۴۵گردشگریزهره علی پورتربتیگردشگری سیاه: آموزش تاریخ و فرهنگ
۱۱.۱۵– ۱۱گردشگریعطیه گروسی  واکاوی نظری عوامل موثر بر ادراک گردشگران از ریسک مخاطرات محیطی در مقاصد روستایی و نقش آن در کاهش وفاداری به مقصد

دریافت فایل زمان بندی ارائه ها

پیام بگذارید