تلاش در راستای ارتقاء سطح علمی – پژوهشی دانشگاه بزرگمهرقائنات و معرفی آن در سطح ملی و منطقه ای

– گردآوری و ارائه آخرین دستاوردهای متخصصین حوزه محیط زیست و جغرافیا، امنیت و گردشگری

– تبادل نظر علمی بین شرکت کنندگان در همایش و ارائه  دستاوردهای آن به مسئولان ذیربط در جهت توسعه  بخش های مربوطه

– ایجاد همگرایی بین گرایش ها و رشته های مختلف علوم جغرافیایی، محیط زیست و گردشگری

– ایجاد ارتباط و فراهم آوردن بستری مناسب جهت تعاملات علمی دانشجویان، اساتید، برنامه ریزان و  مدیران

– ارتقاء سطح دانش محققین، دانشجویان از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی در زمان برگزاری همایش

– شناخت و بررسی راههای افزایش امنیت ، شناسایی پتانسیل های گردشگری، حفظ و پایداری محیط زیست

– شناسایی ظرفیت ها، منابع و مناطق مستعد محیطی و جغرافیایی در راستای سرمایه گذاری در زمینه گردشگری و ارتقاء قطب های گردشگری درمقیاس ملی و منطقه ای، بررسی شیوه های جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی درگردشگری، اشتغال زایی و کارآفرینی، حفظ محیط زیست

– ارتقاء دانش، توانمندی و مهارت های کاربردی و عملیاتیِ فعالان مرتبط در حوزه های مورد بحث در همایش

– معرفی رویکردها، راهبردها، نظریه ها و مدل های جدید در زمینه علوم جغرافیایی و مطالعات محیطی زیستی، امنیت یو گردشگری