مقالات ارسال شده به دبیرخانه همایش حداقل ظرف 2 روز کاری جهت داوری به کمیته علمی همایش ارجاع خواهد شد و حد اکثر ظرف مدت یک هفته نتیجه ی داوری آن ها اعلام خواهد شد.

هزینه ی پرداختی مقالات بعد از پذیرش می باید حداکثر تا 2 اسفند ماه پرداخت گردد در عیر این صورت مقاله از فرایند چاپ خارج شده و به هیچ عنوان گواهی صادر نخواهد شد.

تکمیلی: با توجه به تمدید مهلت ارسال مقالات اعلام نتایج داوری نیز با روز 10 اسفند ماه تمدید شد.