اطلاعات ورود به همایش

بخش های همایشزمان شروعرمز ورود
افتتاحیه پنج شنبه 19 تیر – 8:30277840
محور محیط زیست پنج شنبه 19 تیر – 10:00767038
محور جغرافیا پنج شنبه 19 تیر – 10:00400786
محور گردشگری پنج شنبه 19 تیر – 10:00870010
محور امنیت پنج شنبه 19 تیر – 10:00049557
اختتامیه پنج شنبه 19 تیر – 12:10277840

پیام بگذارید