نام: دکترمحمدحسین شفیعی میم

سمت: رئیس دانشگاه

رشته: مهندسی مکانیک

مرتبه: دانشیار

شماره تماس: 31006415

ایمیل: shafiei@buqaen.ac.ir