نام: دکتر عبدالمجید احمدی اورامان

سمت: مدیر گروه جغرافیا

رشته: جغرافیا

مرتبه: استادیار

شماره تماس: 31006831

ایمیل: majid.ahmadi88@gmail.com